GDPR

Ochrana osobních údajů – zásady zpracování osobních údajů
Obchodní společnost HP konzult spol. s r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 2110/8, PSČ 10000, IČO 475 49 025 (dále jen „Společnost“) níže uvádí zásady zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“)

Správce osobních údajů
Společnost jako správce osobních údajů poskytuje účetní, daňové, auditorské a obdobné služby.  Z pozice správce osobních údajů Společnost určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Kontaktní údaje
Subjekt údajů se může obrátit na Společnost prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@hpkonzult.cz.

Prohlášení
Společnost jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Nařízení GDPR, a tedy:
a) zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
b) umožňuje a podporuje uplatňování a plnění práv subjektů údajů podle Nařízení GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Společnost zpracovává osobní údaje, které obdrží od subjektů údajů, z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
a) poskytování služeb, plnění smlouvy, naplnění zákonných povinností v návaznosti na objednané služby, a to zejména v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození,
telefonní číslo, číslo občanského průkazu a další údaje požadované zejména daňovými předpisy a daňovými formuláři, dále též požadavky AML (povinná identifikace klienta) a potřebné pro
zpracování účetnictví, daní, auditu apod. nezbytné k plnění smlouvy,
b) vedení účetnictví, zpracování daní, daňové poradenství, audit, a to zejména v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození, telefonní číslo, číslo občanského průkazu a další údaje požadované zejména daňovými předpisy a daňovými formuláři, dále též požadavky AML (povinná identifikace klienta) a potřebné pro zpracování účetnictví, daní, auditu apod.

Osobní údaje si Společnost ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech není uvedeno jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Společnost chrání osobní údaje v maximální možné míře a přijala veškerá možná a odpovídající technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Společnost dodržuje povinnost mlčenlivosti.

Předání osobních údajů třetím osobám
K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci Společnosti.
Pokud společnost využívá nějaké aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, požaduje v takovém případě po zpracovatelích stejné nároky na zabezpečení  a kvalitu zpracování jako dodržuje Společnost.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data Společnost zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů může subjekt údajů uplatnit svá práva prostřednictvím  e-mailu: info@hpkonzult.cz. Zejména se jedná o:
a) právo na informace,
b) právo na přístup jaké osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává,
c) právo na doplnění a změnu osobních údajů,
d) právo na omezení zpracování osobních údajů,
e) právo na přenositelnost osobních údajů,
f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud má subjekt údajů za to, že Společnost s osobními údaji nezachází v souladu s Nařízením GDPR, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost není povinna jmenovat DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů), neboť neprovádí rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osobních údajů a současně není v pozici orgánu veřejné moci nebo orgánu zřízeného zákonem, který plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu; v souladu s tím Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

hpkonzult-logo-gray Kancelář Praha
Úvoz 230/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz
Kancelář Benešov
K Pazderně 2034, 256 01 Benešov
tel.: 317 724 730
fax: 317 726 730
e-mail: info@hpkonzult.cz